SIT3205 สถิติและการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SIT3205)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การออกแบบงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย ชนิดของข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย

This course requires an enrolment key