2004205 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(HS205)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

This course requires an enrolment key