3061105/3562104 การจัดธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(ฺีBusinessManagement)

 This course allows guest users to enter

ศึกษา การใช้ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านงานบุคคล การเงินหารประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่งการผลิต และการจัดการในสถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานที่

This course allows guest users to enter