2555303 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ
(2555303)

 This course requires an enrolment key

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลดิบ การจัดการปรับแต่งข้อมูลให้เป็นข่าวสาร ระบบข้อมูลข่าวสารสำหรับการบริหาร การจัดเก็บข้อมูล การสร้าง ฐานข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้ในการบริหาร ระบบเครือข่าย LAN WAN และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์การสาธารณกิจและการเมือง

This course requires an enrolment key