3061209 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Animation)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร การทำสตอรี่บอร์ด การผนวกภาพและเสียง เครื่องมือและโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

This course allows guest users to enter