กฎหมายอาเซียน (ASEAN Law)
(LAW0543)

 This course allows guest users to enter

รายวิชากฎหมายอาเซียนเป็นวิชาเลือกเสรีที่เพิ่งเปิดใหม่ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จึงเน้นเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของอาเซียน AEC กฎบัตรอาเซียน สิทธิมนุษยชน ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นเบื้องต้น

This course allows guest users to enter