SIT1301 โครงสร้างข้อมูลสำหรับการเขียนโปรแกรม (Data Structure for Programming)
(SIT1301)

 This course requires an enrolment key

รหัสและชื่อรายวิชา SIT1301 โครงสร้างข้อมูลสำหรับการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) Data Structure for Programming คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเชิงเส้น ได้แก่ โครงสร้างแบบอาร์เรย์ สแตค คิว ลิงค์ลิสต์ และโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะไม่เชิงเส้นโครงสร้างแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลกราฟ เทคนิคการจัดเรียงลำดับข้อมูลเทคนิคการค้นหาข้อมูล รวมถึงฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

This course requires an enrolment key