SIT0406 (SIT4507) การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SIT0406(SIT4507))

 This course requires an enrolment key

ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวคิดการสร้างผังงานตามลำดับก่อนหลังของกิจกรรม ด้วยแกนท์ชาร์ท การบริหารและจัดการโครงการด้วยเทคนิคเพิร์ท และซีพีเอ็ม การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการโครงการ

This course requires an enrolment key