หลักกฎหมายมหาชน
(Principle of Public Law)

 This course allows guest users to enter

คำอธิบายรายวิชา-ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวคิดพื้นฐานลักษณะเฉพาะและบทบาทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ

This course allows guest users to enter