SCS0103 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ (อ.สุธิพร)
(SCS0103)

 This course requires an enrolment key

สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น โดยฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

This course requires an enrolment key