4012309 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล (อ.ณาตยาณี)
(CS4012309)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาพื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) การออกแบบส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน การพัฒนาซอฟต์แวร์จากแบบที่ได้มีการออกแบบ เทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ติดต่อกับฐานข้อมูลแบบต่างๆ รวมถึงการจัดการเอกสารอธิบายการพัฒนาซอฟต์แวร์

This course requires an enrolment key