วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (อ.สุธิพร)
(4012307)

ศึกษาการวางแผนโครงการ การจัดทำซอฟต์แวร์ วิธีวิเคราะห์ความต้องการ พื้นฐานการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และการนำไปใช้งาน การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการทดสอบซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการ