การจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
(BC3503201)

ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดระบบการแบ่งกลุ่ม การปฏิวบัติงานภายในองค์กรธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน ฯลฯ และการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด และข่าวสารทางธุรกิจทั้งเครือข่ายภายใน (Intranet) และภายนอก (Internet)