4012628 ระบบการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ (อ.ปิยะวัฒน์)
(4012628)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ วิธีการในระบบสำนักงานอัตโนมัติ ได้แก่ แนวนโยบายของระบบสำนักงาน เครื่องมือในการเพิ่มผลงาน การจัดการเอกสาร การจัดการสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล สำนักงานเสมือน (Virtual Office) การใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ

This course requires an enrolment key