4012403 คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์ (อ.สุธิพร)
(4012403_AJ.M)

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของคอมพิวเตอร์ในขอบเขตของระบบคณิตศาสตร์จำกัด โดยครอบคลุมเนื้อหามาตรฐานในเรื่อง ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีกราฟ กราฟระนาบ ต้นไม้และการจัดเรียง การวิเคราะห์เชิงการจัด ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช แคลคูลัส
เชิงประพจน์ และพีชคณิตบูลีน