4012703 การออกแบบวงจรดิจิตอล (อ.สุธิพร)
(4012703_AJ.M)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอล ( TTL) และซีมอส ( CMOS) คณิตศาสตร์ของบูลีน และทฤษฎีของดีมอร์แกน ( Logic DE Morgan's Theorem) การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลดตัวแปรในฟังก์ชัน วงจรมัลติเพล็กซ์
ดีมัลติเพล็กซ์ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ล วงจรสัญญาณนาฬิกา วงจรฟลิปฟลอป และวงจรนับ ชิฟรีจิสเตอร์แบบต่าง ๆ

This course requires an enrolment key