ระบบสารสนเทศธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อ.มณฑา)
(ELECTRONIC BUSINESS INFORMATION SYSTEM)

 This course requires an enrolment key

แนวความคิดด้านฐานข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล การออกแบบระบบสารสนเทศออนไลน์ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้าง การสร้าง การบำรุงรักษา การเข้าถึงฐานข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน การเปรียบเทียบระบบจัดการฐานข้อมูล และการติดตามการประมวลผลทางไกลต่าง ๆ ที่มีในตลาด และการออกแบบฐานข้อมูลเว็บเบื้องต้น

This course requires an enrolment key