SIT2303 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(SIT2303)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานด้านต่างๆ เพื่อใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาการทำงาน ออกแบบข้อมูล พัฒนาขั้นตอนวิธีเขียนผังงาน จัดแฟ้มข้อมูล และรายงาน ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสารสนเทศ

This course requires an enrolment key