SCH0101 Chemistry I (2/2556)
(Chem I)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีเบื้องต้น แก๊ส ของแข็ง ของเหลวสารละลาย กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน