4014106 โครงสร้างข้อมูลสำหรับการเขียนโปรแกรม
(IT4014106)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเชิงเส้น ได้แก่ โครงสร้างแบบอาร์เรย์ สแตค คิว ลิงค์ลิสต์ และโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะไม่เชิงเส้น ได้แก่ โครงสร้างแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลกราฟ เทคนิคการจัดเรียงลำดับข้อมูล เทคนิคการค้นหาข้อมูล รวมถึงฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

This course requires an enrolment key