คอมพิวเตอร์กับชีวิต (อ.ณาตยาณี) - เก่า
(CSGED4003Old)

 This course requires an enrolment key

บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศโดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

This course requires an enrolment key