การออกแบบและพัฒนาเว็บ (อ.มณฑา)
(Web Development and Design)

 This course requires an enrolment key


ศึกษาพื้นฐานหลักการสร้างเว็บเพจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเว็บเพจให้สัมพันธ์กัน และศึกษาโครงสร้างการออกแบบเว็บเพจให้ทำงานได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ในการแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

This course requires an enrolment key