SCT0502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) (อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์)
(SCT0502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) (อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์))

 This course requires an enrolment key

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิมการออกแบบการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ การนำไปใช้รวมถึงการแก้ไขและบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร

This course requires an enrolment key