SIT2407 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (อ.กรรณิการ์)
(Database)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แผนภาพอี-อาร์ ภาษาการสืบค้นเชิงโครงสร้าง การเก็บข้อมูลและดัชนีการประมวลผลรายการ การทำบรรทัดฐาน ความมั่นคงของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกระจายและการรวมฐานข้อมูล การค้นคืนระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล

This course requires an enrolment key