4123201 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) (อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์)
(4123201 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) (อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์))

 This course requires an enrolment key

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล เป้าหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในการประมวลผลรูปแบบต่าง ๆ ภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูล การสำรองและการกู้คืนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย และระบบฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ แนวคิดคลังข้อมูล กรณีศึกษาการจัดทำฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมประยุกต์ระดับสูงเพื่อการจัดการฐานข้อมูล

This course requires an enrolment key