2004451 ระบบสารสนเทศกับการพัฒนา (อ.กรรณิการ์)
(2004451)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาหลักวิธีการ ทฤษฎีการสื่อสารระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการจัดการความรู้เทคนิควิธีของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น

This course requires an enrolment key