4014106 โครงสร้างข้อมูลสำหรับการเขียนโปรแกรม
(DS)

 This course requires an enrolment key


ศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเชิงเส้น ได้แก่โครงสร้างแบบอาร์เรย์ สแตค คิว ลิงค์ลิสต์และโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะไม่เชิงเส้น ได้แก่โครงสร้างแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลกราฟ เทคนิคการจัดเรียงลำดับข้อมูลเทคนิคการค้นหาข้อมูล รวมถึงฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

This course requires an enrolment key