4123602 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (อ.กรรณิการ์ แก้วเชื้อ)
(ED4123602)

 This course requires an enrolment key


ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในศาสตร์ของผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานจริง

This course requires an enrolment key