4073303 การจัดการคุณภาพน้ำและของเสีย
(การจัดการน้ำ)

 This course requires an enrolment key

ความหมาย ความสำคัญของการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ วิธีการจัดหาน้ำสะอาด คุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและองค์ประกอบที่ควรพิจารณา หลักการและวิธีการในการจัดการมูลฝอย การกำจัดของเสีย และการกำจัดสิ่งขับถ่าย การศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

This course requires an enrolment key