4073305 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย ปัญหาสาเหตุและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม การวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมมลพิษ

This course requires an enrolment key