4000104 คอมพิวเตอร์กับชีวิต ภาคกศ.บท 3/2554 อ.กรรณิการ์
(GE104)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคมการใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูลการแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯในการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับการทำรายงานการนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

This course requires an enrolment key