โภชนศาสตร์สาธารณสุข
(phnutri)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร ความต้องการอาหารและการจัดอาหารตามหลักโภชนาการในคนปกติวัยต่าง ๆ โภชนบำบัด การถนอมอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหาโภชนาการ การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น นโยบายและแผนงานโภชนาตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ