การจัดธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (จันทรา)
(SC1000000)

ศึกษาการทำธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์