กฎหมายในชีวิตประจำวัน
(กฎหมาย)

ครูผู้สอน  นางสาวจิราภรณ์  แสงเผือก