4141101 ระบบดิจิตอลพื้นฐาน
(IT 4141101)

 This course requires an enrolment key

ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐาน พื้นฐานวงจรไฟฟ้า เลขทฤษฎีลอจิก วงจรพื้นฐานทางลอจิก วงจรลำดับ วงจรฟลิปฟลอป หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิตอล และ เทคนิคการออกแบบวงจรด้วยพีชคณิตบูลีนและแผนผังคาร์โนห์ การลดจำนวนและลอจิกเกท รวมทั้งตัวอย่าง การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลสำหรับการใช้งานจริง

This course requires an enrolment key