3056317 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (อ.ศรีวาลี )
(3056317 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ