4012502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(cs4012502)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิมเป็นระบบงานใหม่ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การนำไปใช้และการบำรุงรักษา

This course requires an enrolment key