3060101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (อ.ศรีวาลี)
(3060101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ S.th)

หน้าที่งานจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร  ในมุมมองขององค์กร  หน้าที่งานจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความรับผิดชอบต่อการใช้หรือการทำให้บุคคลภายในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่มุมมองของแต่ละบุคคลในองค์กรเห็นว่างานจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ทำให้แต่ละบุคคลมีชีวิตการทำงานที่ดี  พัฒนาก้าวหน้า  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร