4012512 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
(CS4012512)

 This course requires an enrolment key

ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ มิติของความรู้ มูลเหตุที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ เหมืองความรู้ กระบวนการทำงานของเหมืองความรู้ ขั้นตอนการทำเหมืองความรู้ เทคโนโลยีการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ และการจัดการความรู้เพื่อนวัตกรรม

This course requires an enrolment key