4122601 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (ภาคปกติ)
(IT 4122601)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับการทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

This course requires an enrolment key