4143711 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT 4143711)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะด้านการกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งทักษะด้านการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยออกจากตัวโครงการ เพื่อช่วยกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้การกำหนดความรับผิดชอบและการสร้างตารางเวลาทำงานแนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่าง ๆการจัดการแผนงานด้วยเทคนิคซีพีเอ็ม (CPM)เพิร์ท (PERT) และแกนทชาร์ท (Gantt chart)การติดตามและการประเมินผลโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อการบริการโครงการ

This course requires an enrolment key