3061102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
(BC3061102)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ คือโครงสร้างคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ ระบบการนำข้อมูลเข้า ระบบแสดงผลและระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีระบบปฏิบัติการเป็นตัวสั่งงาน ศึกษาหน้าที่และการทำงานของระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ เทคนิคการติดตั้งและเลือกใช้งานระบบปฏิบัติการ เน้นผู้เรียนให้ตระหนักถึงทรัพย์สินทางปัญญา

This course allows guest users to enter