การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(BC001)

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการงานบุคคล การเงิน การประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพานิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่ง การผลิต และการจัดการในสถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานที่