การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
(3061302)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาระบบบัส โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น

This course allows guest users to enter