3061106 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
(BC3061106)

 This course allows guest users to enter


ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เหมาะสมกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบต่างๆ การจัดรูปเล่ม การสร้างภาพ หรือสัญลักษณ์ และโปรแกรมประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น นามบัตร, การ์ดเชิญ, แผ่นพับ เป็นต้น

This course allows guest users to enter