3063206 การจัดการพาณิชย์นาวี (อ.ศรีวาลี)
(3063206 การจัดการพาณิชย์นาวี S.th)

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเล โดยรวบรวมเรียบเรียงขึ้นเนื่องจากกิจการพานิชนาวีนี้เป็นส่วนสำคัญมากในด้านการขนส่ง และนับได้ว่าเป็นการขนส่งหลักทีเดียวสำหรับประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลจะได้เปรียบมากกว่าประเทศที่ไม่มีชายฝั่งทะเล การที่การขนส่งทางทะเลเป็นที่นิยมมากเนื่องจากราคาขนส่งถูกเมื่อเทียบกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของการจัดการกิจการพาณิชยนาวี นี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง