3063304 : การประกันภัยในอุตสาหกกรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติส์ (อ.ศรีวาลี)
(3063304)

ศึกษาถึงความเสี่ยง การป้องกัน   ค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด