4072501 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(occ health)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของอาชีวอนามัย ปัญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ การสุขาภิบาลโรงงานและสถานประกอบการ  องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องงานด้านอาชีวอนามัย ศึกษาดูงานตามแหล่งประกอบการภาคอุตสาหกรรม

This course requires an enrolment key