4143111 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(IT 4143111)

 This course requires an enrolment key

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจำ การจัดลำดับชั้นของหน่วยความจำ หน่วยความจำแคช หน่วยความจำเสมือน การประสานต่อและการออกแบบของการรับเข้าและส่งออกข้อมูล อินพุตและเอาต์พุต หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยควบคุม สถาปัตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร์และข้อคิดด้านสมรรถนะ ระบบงานต่างๆของคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบออนไลน์ อินเตอร์แอกทีฟ แบทช์ เป็นต้น

This course requires an enrolment key