3504202 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
(Tip001)

 This course allows guest users to enter

ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการจัดวางโครงสร้างของระบบบัญชี การบันทึกและแก้ไขการลงบัญชีการประมวลผล การผ่านบัญชี การรายงานงบการเงินต่าง ๆ การจัดระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี

This course allows guest users to enter